Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Mi-Store.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mi-store.pl;
 5. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mi-store.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy mi-store.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Eparagon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mi-store.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy mi-store.pl, działający pod adresem www.mi-store.pl, prowadzony jest przez GG Stores Sp. z o.o. sp.k., ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209, Kraków, NIP: 6772428876, REGON: 368935949, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000707800
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS, prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej, włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce), aktywny adres e-mail
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mi-store.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mi-store.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Składając zamówienie lub wysyłając zapytanie Klienci przekazują do Sklepu pewne dane osobowe, które sklep przetwarza w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administratorem powierzonych danych osobowych jest GG Stores Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-209) ul. Królowej Jadwigi 98, NIP: 6772428876, REGON: 368935949, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000707800. Wypełniając obowiązki nałożone na Administratora przez RODO szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez mi-store.pl zostały opisane w dziale Polityka prywatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. 
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu 
  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
  mi-store.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez mi-store.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię mi-store.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla mi-store.pl,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mi-store.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza jego rezerwacji. Produkt zostaje zarezerwowany po złożeniu zamówienia.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z mi-store.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mi-store.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich
  • DPD Polska Sp. z o.o.. – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze
  • DTS Transport Sp. z o.o.. – czas dostawy maksymalnie 7 dni roboczych
  • Paczkomaty InPost Sp. z o.o. – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze
  • Czas liczony jest od dnia wysłania Zamówienia przez sklep.
 3. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10 zł do 389 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki. Informacja o kosztach dostawy podawana jest zawsze w trakcie składania zamówienia (wybór sposobu dostawy). Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 
  • Odbiór osobisty za 0zł w sklepie: mi-store.pl, Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków, Polska oraz w sklepach Xiaomi Store wyszczególnionych tutaj
 • Paczkomaty InPost gab. A 17 zł lub 0 zł przy zamówieniu za ponad 999 zł
 • Paczkomaty InPost gab A z płatnością za pobraniem 17 zł lub 0zł przy zamówieniu za ponad 1499 zł
 • Paczkomaty InPost gab. C 18,50 zł lub 0 zł przy zamówieniu za ponad 999 zł
 • Paczkomaty InPost gab C z płatnością za pobraniem 18,50 zł lub 0zł przy zamówieniu za ponad 1499 zł
 • Kurier UPS 14 zł
 • Kurier UPS z płatnością za pobraniem 20 zł
 • Kurier InPost 16 zł
 • Kurier InPost z płatnością za pobraniem 16 zł
 • Kurier DPD 13zł
 • Kurier DPD z płatnościa za pobraniem 16 zł
 • Odbiór w punkcie DPD 10 zł lub 0 zł przy zamówieniu za ponad 199 zł
 • Odbiór w punkcie DPD z płatnością za pobraniem 15 zł lub 0zł przy zamówieniu za ponad 199zł
 • Kurier DTS dla Telewizorów oraz Hulajnóg Elektrycznych - Dostawa + Wniesienie - 149zł
 • Kurier DTS dla Telewizorów oraz Hulajnóg Elektrycznych - Dostawa + Wniesienie + Montaż na Ścianie - 299zł
 • Kurier DTS dla Telewizorów oraz Hulajnóg Elektrycznych - Dostawa + Wniesienie + Montaż Ścienny + Pełna Konfiguracja - 389zł
   
 1. Czas wysyłki zamówienia podawany jest podczas składania zamówienia oraz w zakładce czas i koszty dostawy na stronie każdego z produktów w sklepie. Czas wysyłki może ulec zmianie w przypadku sytuacji losowych, na które sklep nie ma wpływu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem tradycyjnym,
  • za pobraniem (płatność przy odbiorze),
  • w systemie płatności kartą - operatorem kart płatniczych jest IdoPay, obsługiwany przez firmę IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie,
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
  • w systemie płatnością w systemie szybkich przelewów IdoPay, obsługiwany przez firmę IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie,
  • w systemie ratalnym obsługiwanym przez Santander Consumer Bank**,
  • w systemie płatności odroczonych obsługiwanym przez PayPo**, obsługiwany przez firmę PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • w systemie leasingowym dla firm obsługiwanym przez LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Odbierając zamówiony towar w sklepie, możecie Państwo zapłacić gotówką oraz kartą płatniczą.

**klient ma możliwość odstąpienia od umowy ratalnej w ciągu 14 dniu od dnia jej wejścia w życie. W takiej sytuacji klient jest zobligowany do zwrotu zakupionych towarów zgodnie z regulaminem zwrotów.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym lub Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 dni i przykładowo wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną (GG Stores Sp. z o.o. sp.k. , ul. Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków sklep@mi-store.pl, Telefon: 575 228 666). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Więcej informacji w zakładce "Odstąpienie od umowy"
 2. Zwrot zakupu zestawów oraz zestawów promocyjnych odbywa się tylko w całości. Zwrot jedynie części zestawu jest podstawą do wykonania zwrotu z potrąceniem części kwoty ustalonej przez sklep

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego oraz w Ustawie o prawach konsumenta.
Reklamacje można składać

 • na piśmie na adres: mi-store.pl, Królowej Jadwigi 98, 30-209, Kraków.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mi-store.pl.
 • lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

Formularz reklamacyjny dostępny jest TUTAJ.

Gwarancja

 

mi-store.pl nie jest producentem Towarów. mi-store.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Szczegóły gwarancji i napraw gwarancyjnych

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. mi-store.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@mi-store.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. Dodatkowe regulaminy specjalne, promocji specjalnych, partnerów i podmiotów zewnętrznych

 1. Regulaminy promocji oraz akcji specjalnych znajdują się na podstronie https://mi-store.pl/Gwarancja-Naprawy-Regulaminy-Promocji-clinks-pol-34.html
 2. Regulaminy podmiotów zewnętrznych i partnerów dotyczących sprzedaży ratalnej, leasingu oraz ubezpieczeń na podstronie https://mi-store.pl/Raty-Leasing-Ubezpieczenia-cterms-pol-49.html
 3. Akceptacja regulaminu sklepu jest równoznaczna z akceptacją regulaminów dodatkowych

XII. Eparagon

 1. Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin.
 2. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
 3. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy mi-store.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
pixel